• ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  ระบบให้บริการยื่นใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำหรับประชาชน

 • หนังสือแจ้ง การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ปี 2567

  ประกาศแจ้ง การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ปี 2567 ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำไได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้งการออกเอกสารผ่านการตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า (ต.อ.น.) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  หนังสือแจ้งการออกเอกสารผ่านการตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า (ต.อ.น.) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 24 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้งต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

  หนังสือกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ กษ 0623/ว575 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง หนังสือแจ้งต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ส่วนภูมิภาค

  หนังสือที่ กษ 0623/ว488 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2565 แจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

  หนังสือที่ กษ 0623/ว4444 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2565 แจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำเข้า

  นังสือแจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำเข้า หนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ0623/ว169 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 แจ้งการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร

 • หนังสือ แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ในการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  หนังสือ แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ในการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แก้ไขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ แจ้งแผนเปิดระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาหารสัตว์ส่วนภูมิภาค

  หนังสือ ที่ กษ 0623/ว 815 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แจ้งแผนเปิดระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาหารสัตว์ส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ แจ้งการใช้งานเอกสารรับแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์ และ ใบแจ้ง นำเข้า ส่งออก นำออก วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยมีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร

  หนังสือ ที่ กษ 0623/ว 810 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แจ้งการใช้งานเอกสารรับแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์ และ ใบแจ้ง นำเข้า ส่งออก นำออก วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยมีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

 • แจ้งประกาศกรมศุลกากร 170/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ (กากดีดีจีเอส)

  แจ้งประกาศกรมศุลกากร 170/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ (กากดีดีจีเอส) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 เกรด 2 รำหยาบ รำละเอียด) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  หนังสือแจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้ง ผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิต

  หนังสือแจ้ง ผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้ง เปิดระบบสืบค้นใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง และใบรับแจ้ง อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  หนังสือแจ้ง เปิดระบบสืบค้นใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง และใบรับแจ้ง อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำหรับการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้ง การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ปี 2563

  หนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการ การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • แจ้งผู้นำเข้าอาหารสัตว์ ให้แจ้งรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า

  เรียน ผู้นำเข้าอาหารสัตว์

  ด้วย กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจอาหารสัตว์นำเข้า จึงขอความอนุเคราะห์ ให้กรอก แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า โดยให้ส่งทางทางอีเมล์ afvc2@dld.go.th ตาม เอกสารดาวน์โหลด


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับใบอนุญาตและใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

  ประกาศขอความร่วมมือเกี่ยวกับใบอนุญาตและใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ ปิดปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดปิดปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
  • 25 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดใช้งานระบบยื่นคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  กรมปศุสัตว์ แจ้ง เปิดระบบใช้งานบริการอิเล็กทรอกนิกส์ด้านใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร


 • กรมปศุสัตว์ แจ้งเปิดระบบยื่นคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  กรมปศุสัตว์ แจ้งเปิดระบบยื่นคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร


 • กรมปศุสัตว์ แจ้งเปิดระบบยื่นใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  กรมปศุสัตว์ แจ้งเปิดระบบยื่นใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศ เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ปี 2563

  เรียน ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์

            เนื่องด้วย ปี 2562 กรมปศุสัตว์ ได้เปลี่ยนช่องทางการยื่นต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ก.พ.62 ที่ผ่านมา ซึ่งวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จะเป็นวันทำการของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อปกติ อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ในการยื่นต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ซึ่งจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

            ดังนั้น หลังจากวันปิดทำการ จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ผู้ประกอบท่านใดที่จะยื่นต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

                      1. กรอกแบบใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (บ.ส.2) ด้วยลายมือหรือพิมพ์ในใบคำขอดังกล่าว (ไม่ออนไลน์) ลงวันที่ก่อนวันสิ้นอายุ

                      2. ให้ยื่นใบคำขอต่ออายุดังกล่าว ที่หน่วยงานออกใบอนุญาต หรือ ทางอีเมล์ของหน่วยงานออกใบอนุญาต กรมปศุสัตว์ จะยึดวันที่ยื่นและมีหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอต่ออายุของท่านแล้ว เช่น ยื่นที่หน่วยงานต้องลงวันที่ภายใน 27 ธันวาคม 2562 และมีหลักฐานการลงรับคำขอต่ออายุของเจ้าหน้าที่ ส่วน ใบคำขอที่ต่ออายุ ที่ส่งทางอีเมล์ จะยึดวันที่ส่งอีเมล์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

                      3. หลังจากยื่นใบคำขอต่ออายุเรียบร้อยตาม ข้อ 1 และ 2 และ ในวันที่เปิดทำการวันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต เพื่อดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด

   

  *** หากมีข้อสงสัยติดต่อ สายด่วน NSW-AFVC 08-1561-7185 08-1556-4713 08-1561-2338 ภายในวันที่ทำการ


 • ประกาศ การต่ออายุใบอนุญาตผลิต และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

  กรมปศุสัตว์ แจ้งเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตผลิต และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ คลิกดาวน์โหลด

 • จัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ กำหนดรายชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันโรค พ.ศ. 2562

  ประกาศกรมปศุสัตว์ กำหนดรายชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันโรค พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด


 • ประกาศใช้งานระบบการยื่นใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  ประกาศใช้งานระบบการยื่นใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ/ต่ออายุ/ใบแทน ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีผลบังคับใช้ 7 มิ.ย. 62 ดาวน์โหลด


 • กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2562

  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด


 • ประกาศใช้งานระบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  กรมปศุสัตว์ จะเปิดระบบการยื่นใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดหนังสือ

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 324 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 297 ง ราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2566 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 257 ง ราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2566

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร

  เล่ม 140 ตอนพิเศษ 150 ราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2566


  ประกาศแบบฟอร์ม GHPs, HACCP, Certificate of Free Sale Request From


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบเอกสารผ่านการตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า พ.ศ. 2566

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบเอกสารผ่านการตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า พ.ศ. 2566

  เล่ม 140 ตอนพิเศษ 140 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ.2566

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ.2566

  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 113 ง 16 พฤษภาคม 2566

  ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ พ.ศ.2566

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ พ.ศ.2566

  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 110 ง ราชกิจจานุเบกษา 12 พฤษภาคม 2566

  ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  เล่ม 140 ตอนพิเศษ 108 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 พฤษภาคม 2566

  ข้าวโพดเมล็ด เกรด 3
  ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  เล่ม 140 ตอนพิเศษ 108 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 พฤษภาคม 2566

  ข้าวโพดเมล็ด เกรด 3

  ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นำเข้าอาหารสัตว์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2566

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นำเข้าอาหารสัตว์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

  1. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2566
  2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ฺ พ.ศ.2566
  3. คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพและการดำเนินการเมื่อผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

  ว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพและการดำเนินการเมื่อผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 8 ง 12 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2565

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 244 ง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565

  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ขั้นตอนการตรวจผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้

  หนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565 (ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 รำหยาบ รำละเอียด) เล่ม 139 ตอนพิเศษ 23 ง 31 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2564 (ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 รำหยาบ รำละเอียด)

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2564 (ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 รำหยาบ รำละเอียด) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือแจ้ง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  หนังสือแจ้ง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2564

  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือกรมปศุสัตว์ แจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นเข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์

  หนังสือกรมปศุสัตว์ แจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นเข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาว์โหลดหนังสือแจ้ง ผปก.


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ.2563

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ.2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 196 ง 26 สิงหาคม 2563 กำหนดให้การนำเข้าอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบที่ได้จากสัตว์ ต้องแนบหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) และแนบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ดาว์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2563

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอบพิเศษ 153 ง 30 มิถุนายน 2563 - เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น (Blood Meal or Blood By-Products Meal) - พลาสมาผง (Plasma Powder) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 153 ง 30 มิถุนายน 2563 - กำหนดแบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ พ.ศ.2563

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ พ.ศ.2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 148 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2563

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2563 กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง ปลาป่น รำข้าว รำละเอียด รำหยาบ รำสกัดน้ำมัน ข้าวโพดป่น ข้าวโพดเมล็ด กากดีดีจีเอส เล่ม 137 ตอนพิเศษ 139 ง 13 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 130 ง 2 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 128 ง 1 มิถุนายน 2563

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 128 ง 1 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 113 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
   เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  • กรณีที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 75/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 75/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 68 ง 24 มีนาคม 2563
  • 24 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

  กำหนดกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ข้าวบาร์เลย์ เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น พลาสมาผง เล่ม 137 ตอนพิเศษ 34 ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

  • กำหนดมาตรฐาน ข้าวบาร์เลย์ เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น พลาสมาผง เล่ม 137 ตอนพิเศษ 34 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 13 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 2/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 2/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2562

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2562 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 306 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ.2562

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ.2562 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 282 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2562 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยาตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือขาย พ.ศ.2562

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยาตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือขาย พ.ศ.2562 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 282 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2562 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ.2562

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ.2562
  เล่ม 136 ตอนพิเศษ 276 ง ราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในกำรห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในกำรห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

  เรื่อง กำหนดปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม (Calcium) ที่ใช้เป็ฯส่วนผสมในอาหารไก่ไข่ หรือ เป็ดไข่ อ่านประกาศ


 • ประกาศคณะกรรมการการลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคา ข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ

  • ประกาศคณะกรรมการการลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคา ข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะกรรมการการลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 60 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคา ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ

  ประกาศคณะกรรมการการลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 60 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคา ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ  ดาวน์โหลด


 • หนังสือ กษ 0623/ว543 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

  หนังสือ กษ 0623/ว543 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

  หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 11 พิกัด ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 1 พิกัด) ครั้งที่ 5

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 1 พิกัด) ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 3 พิกัด) ครั้งที่ 4

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 3 พิกัด) ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 2 พิกัด) ครั้งที่ 3

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 2 พิกัด) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 100 พิกัด) ครั้งที่ 2

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 100 พิกัด) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 11 พิกัด) ครั้งที่ 1

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร ครั้งที่ 1 ( 11 พิกัด)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (สำหรับอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และสารผสมล่วงหน้า:พรีมิกซ์)

  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (สำหรับอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และสารผสมล่วงหน้า:พรีมิกซ์) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • คู่มือการใช้งานยื่นขอรับบริการแบบ e-Form

  คู่มือการใช้งานยื่นขอรับบริการแบบ e-Form ดาวน์โหลดเอกสาร


 • คู่มือการใช้งาน e-Payment

  คู่มือการใช้งาน e-Payment ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์


 • เอกสารคู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานและตัวแทน

  เอกสารคู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานและตัวแทน ดาวน์โหลดเอกสาร


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจบริหารจัดการบัญชีของนิติบุคคล ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service)

  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจบริหารจัดการบัญชีของนิติบุคคล ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม