• หนังสือแจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ส่วนภูมิภาค ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำเข้า ...เปิดอ่าน

 • หนังสือ แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ในการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ...เปิดอ่าน

 • หนังสือ แจ้งแผนเปิดระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาหารสัตว์ส่วนภูมิภาค ...เปิดอ่าน

 • หนังสือ แจ้งการใช้งานเอกสารรับแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์ และ ใบแจ้ง นำเข้า ส่งออก นำออก วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยมีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร ...เปิดอ่าน

 • แจ้งประกาศกรมศุลกากร 170/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ (กากดีดีจีเอส) ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง ผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิต ...เปิดอ่าน
 • กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565 ...เปิดอ่าน

 • ขั้นตอนการตรวจผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตต้นทาง กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2564 (ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 รำหยาบ รำละเอียด) ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ...เปิดอ่าน

 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2564 ...เปิดอ่าน

 • หนังสือกรมปศุสัตว์ แจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นเข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ.2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน
 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 1 พิกัด) ครั้งที่ 5 ...เปิดอ่าน

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 3 พิกัด) ครั้งที่ 4 ...เปิดอ่าน

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 2 พิกัด) ครั้งที่ 3 ...เปิดอ่าน

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 100 พิกัด) ครั้งที่ 2 ...เปิดอ่าน

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 11 พิกัด) ครั้งที่ 1 ...เปิดอ่าน
พบปัญหาด้านเทคนิค หรือแนะนำบริการติดต่อ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2159-0406-7 ต่อ 103 อีเมล์ afvc.nsw@dld.go.th