พบปัญหาด้านเทคนิค หรือแนะนำบริการติดต่อ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โทร. 0-2159-0406-7 โทรสาร 0-2159-0406-7 ต่อ 105 อีเมล์ afvc.nsw@dld.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2633-4444 ต่อ 2321 โทรสาร. 0-2653-4925 อีเมล์ info@dld.go.th