• ไม่มีข่าวในหมวดหมู่นี้
  • หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ...เปิดอ่าน

  • หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ...เปิดอ่าน
  • ไม่มีข่าวในหมวดหมู่นี้
  • เอกสารคู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานและตัวแทน ...เปิดอ่าน

  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจบริหารจัดการบัญชีของนิติบุคคล ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service) ...เปิดอ่าน
พบปัญหาด้านเทคนิค หรือแนะนำบริการติดต่อ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2159-0406-7 โทรสาร 0-2159-0406-7 ต่อ 105 อีเมล์ afvc.nsw@dld.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2633-4444 ต่อ 2321 โทรสาร. 0-2653-4925 อีเมล์ info@dld.go.th