• หนังสือแจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง ผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิต ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง เปิดระบบสืบค้นใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง และใบรับแจ้ง อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ...เปิดอ่าน

 • หนังสือแจ้ง การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ปี 2563 ...เปิดอ่าน

 • แจ้งผู้นำเข้าอาหารสัตว์ ให้แจ้งรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับใบอนุญาตและใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศ เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ปี 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศ การต่ออายุใบอนุญาตผลิต และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ...เปิดอ่าน

 • จัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ...เปิดอ่าน
 • หนังสือกรมปศุสัตว์ แจ้ง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นเข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ.2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 128 ง 1 มิถุนายน 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 75/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ...เปิดอ่าน

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ...เปิดอ่าน
 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 2 พิกัด) ครั้งที่ 3 ...เปิดอ่าน

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 100 พิกัด) ครั้งที่ 2 ...เปิดอ่าน

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 11 พิกัด) ครั้งที่ 1 ...เปิดอ่าน
พบปัญหาด้านเทคนิค หรือแนะนำบริการติดต่อ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2159-0406-7 ต่อ 103 อีเมล์ afvc.nsw@dld.go.th