• ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  เข้าสู่ระบบ • แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากกรอกใบขนสินค้ากับกรมศุลกากรไม่ผ่าน เนื่องจากพิกัดตรวจร้อยเปอร์เซนต์

  ปัญหาที่ใบขนสินค้า โทร. 1164 ปัญหาที่ใบอนุญาต ติดต่อ 08 1561 7185, 08 1556 4713, 08 1561 2338 /กรมปศุสัตว์


 • สายด่วนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  โทร. 08 1561 7185, 08 1556 4713, 08 1561 2338
 • ประกาศใช้งานระบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  กรมปศุสัตว์ จะเปิดระบบการยื่นใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดหนังสือ

 • หนังสือ กษ 0623/ว543 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

  หนังสือ กษ 0623/ว543 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

  หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 11 พิกัด ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร

 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 100 พิกัด) ครั้งที่ 2

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 100 พิกัด) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร


 • พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร (จำนวน 11 พิกัด) ครั้งที่ 1

  พิกัดตรวจสินค้าและวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แบบร้อยเปอร์เซนต์กับกรมศุลากากร ครั้งที่ 1 ( 11 พิกัด)  ดาวน์โหลดเอกสาร