• หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลดหนังสือ


 • ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 61 การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง ต้องมีทะเบียนอาหารสัตว์ หรือเปลี่ยนประเภทในทะเบียนอาหารสัตว์

  แจ้งผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 61 จะต้องมีทะเบียนอาหารสัตว์ หรือแก้ไขประเภทอาหารสัตว์ในทะเบียน หรือเอกสารหลักฐานว่ากำลังดำเนินการข้างต้น ประกอบพิจารณาแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์ (น.ส.4) หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงได้


 • แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากกรอกใบขนสินค้ากับกรมศุลกากรไม่ผ่าน เนื่องจากพิกัดตรวจร้อยเปอร์เซนต์

  ปัญหาที่ใบขนสินค้า โทร. 1164 ปัญหาที่ใบอนุญาต ติดต่อ 08 1561 7185, 08 1556 4713, 08 1561 2338 /กรมปศุสัตว์


 • การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ NSW

  เนื่องด้วยกรมศุลกากร จะตรวจสินค้าแบบร้อยเปอร์เซนต์ จำนวน 11 พิกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดรายละเอียด


 • ประกาศใช้งานระบบ e-Payment

  เรียน ผู้ประกอบการ ระบบ ฯ จะเปิดให้บริการชำระเงินผ่านระบบ e-Pay ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 61 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน


 • ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกท่าน

  เข้าสู่ระบบบริการอิเล็กทรอกนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายการปศุสัตว์
  - ติดต่อกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ที่ โทร. 0-2159-0406-7 โทรสาร 0-2159-0406-7 ต่อ 105 อีเมล์ afvc.nsw@dld.go.th
  - ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2633-4444 ต่อ 2321 โทรสาร. 0-2653-4925 อีเมล์ info@dld.go.th

 • สายด่วนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  โทร. 08 1561 7185, 08 1556 4713, 08 1561 2338
 • ไม่มีข่าวในหมวดหมู่นี้
 • หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

  หนังสือ กษ 0623/ว230 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 11 พิกัด ดาวน์โหลดเอกสาร


 • หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  หนังสือ กษ 0623/ว994 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ไม่มีข่าวในหมวดหมู่นี้